Klik hier (142,68 KB) voor het jaarverslag 2014 van de Centrale Cliëntenraad.

Klik hier (231,37 KB) voor het jaarverslag 2013 van de Centrale Cliëntenraad.

Klik hier (303,21 KB) voor het jaarverslag 2012 van de Centrale Cliëntenraad.

Wat is de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (ouders/opvoeders en kinderen/jongeren) van Stek Jeugdhulp. Het is een officieel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden.

De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (ouders/opvoeders en kinderen/jongeren) van Stek Jeugdhulp. Het is een officieel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden.
Stek is onderverdeeld in 2 regio’s Rotterdam Rijnmond en Midden-Holland en beide regio’s hebben een jongerenraad. In deze jongerenraden worden zaken besproken die alleen deze sectoren aangaan. Daarnaast is er de Centrale Cliëntenraad, die organisatiebreed werkt .

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit minimaal vier en maximaal negen leden. Zowel cliënten als oud-cliënten kunnen lid worden van de raad, en zowel jongeren (vanaf 12 jaar) als ouders.
Er zitten geen medewerkers van Stek in de Centrale Cliëntenraad. Wel stelt Stek een medewerker beschikbaar die de raad ondersteunt door bijvoorbeeld informatie op te zoeken en afspraken te maken.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Centrale Cliëntenraad denkt en praat mee over zaken die voor de cliënten van belang zijn en die de kwaliteit van de zorg verbeteren.
De raad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het bestuur van Stek. Adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over veranderingen in de organisatie van Stek, over de huisvesting, het voedingsbeleid, de kwaliteit van de hulpverlening, maar ook over een klachtenregeling of een tevredenheidsonderzoek onder cliënten.

Wat doet de Cliëntenraad niet?

De Centrale Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten over Stek en is er ook niet voor vertrouwelijke gesprekken. Hiervoor kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.
Kijk op www.akj.nl.

Wat wil de Cliëntenraad bereiken?

De Centrale Cliëntenraad heeft in maart 2008 een notitie opgesteld voor een nieuwe werkwijze. Daarin staat onder meer dat de Centrale Cliëntenraad zich niet richt op het stipt uitvoeren van alle taken die de raad volgens de Wet op de Jeugdzorg heeft. Omdat de leden beperkte tijd hebben, is het nodig te kiezen welke onderwerpen de raad behandelt. De Centrale Cliëntenraad stelt eigen ambities vast en probeert die te verwezenlijken.
De Centrale Cliëntenraad wil een klankbordfunctie vervullen, door reacties en adviezen te geven op de plannen en activiteiten van Stek vanuit het gezichtspunt van de cliënten. Goede informatievoorziening door het bestuur van Stek aan de Centrale Cliëntenraad is onontbeerlijk om deze taken te kunnen uitvoeren.
De Centrale Cliëntenraad wil daarnaast een ‘signaalfunctie’ hebben door Stek te wijzen op zaken die binnen de organisatie spelen of daarbuiten (in de jeugdzorg).

Als u suggesties heeft voor onderwerpen waarover de Centrale Cliëntenraad zich zou moeten buigen, of die de raad moet aankaarten bij Stek, schrijf dan een brief of een e-mail naar de Centrale Cliëntenraad. Bedenk hierbij dat het moet gaan om onderwerpen die álle cliënten aangaan, geen individuele klachten of problemen.

Onderwerpen waar de Centrale Cliëntenraad zich de afgelopen jaren onder meer mee heeft beziggehouden zijn de procedures voor het afhandelen van klachten, maatregelen om de
privacy van jongeren in behandelgroepen van Stek te verbeteren en een nieuwe methode om de tevredenheid onder cliënten te onderzoeken (exit-vragenlijsten).
De Centrale Cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner van Stek die zorgt dat de stem van de cliënten beter gehoord wordt.

Wanneer vergadert de Cliëntenraad?

De Centrale Cliëntenraad vergadert één keer in de vijf weken op van tevoren afgesproken avonden, van 19.00 uur tot 20.30 uur, op het centraal bureau van Stek in Rotterdam.
Regelmatig is de bestuurder van Stek aanwezig om met de raad van gedachten te wisselen over lopende zaken, die voor cliënten én organisatie van belang zijn.
De Centrale Cliëntenraad bezoekt ook bijeenkomsten waar andere cliëntenraden uit de jeugdzorg informatie uitwisselen. Zowel op provinciaal als op landelijk niveau vindt overleg plaats.

Waarom zou ik lid worden van de Cliëntenraad?

Hieronder enkele redenen en motiveringen van leden van de Cliëntenraad. Spreken deze redenen u aan, of heeft u een andere reden om deel te nemen, neem dan contact op.

“Mijn kind heeft ruim een jaar gebruik gemaakt van de hulpverlening van Stek en wij hebben daar als gezin veel baat bij gehad. Ik ben mij meer gaan interesseren voor de jeugdzorg en wil nu graag iets doen voor andere cliënten.” (Ouder van kind in de Dagbehandeling voor het jonge kind)

“Onze dochter heeft meerdere jaren bij Stek gewoond en in die periode hebben ook wij als ouders veel ervaring opgedaan met deze jeugdzorginstelling. Vanuit de cliëntenraad wil ik daar graag iets mee doen door mee te denken over ‘hoe hulpverlening zo goed mogelijk kan helpen’. Bovendien vind ik het fijn om op deze plek andere ouders te ontmoeten en wordt er ook nog regelmatig gelachen..” (Ouder van jongere in een residentiële locatie)

“Als het onmogelijk is geworden je zoon te geven wat hij nodig heeft en als alles je uit handen lijkt geslagen, dan ben je vooral opgelucht als er binnen een jeugdhulpinstelling als Stek een plaats voor hem is, waar hij nu sinds bijna 2 jaar woont. Daarom probeer ik iets terug te doen door binnen de Cliëntenraad mijn steentje bij te dragen. Ook is het fijn om contact te hebben met andere ouders!” (Ouder van jongere in een residentiële locatie)

Hoe is de Cliëntenraad bereikbaar?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacco Pols
(ondersteuner van de Cliëntenraad)
E-mailadres : j.pols@stekjeugdhulp.nl.
Telefoonnummer: 06-12678344

U kunt ook schrijven naar:
Cliëntenraad Stek Jeugdhulp
T.a.v. dhr. J. Pols
Kralingseweg 463
3065 RG Rotterdam

Of uw mail sturen naar e-mailadres: ccr@stekjeugdhulp.nl.

Folder CCR (124,90 KB)
De Centrale Cliëntenraad zoekt nieuwe gezichten (136,85 KB)

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer