Klachten

Tijdens de begeleiding kan er een meningsverschil ontstaan tussen Stek en de ouders of de jongere. Het is belangrijk klachten tijdig te bespreken met de begeleiding. Samen kunnen we zorgen voor een goede oplossing. Het gaat er tenslotte om dat onze hulp ook echt helpt.

Als u of uw kind naar uw mening onvoldoende gehoord wordt door uw contactpersoon of de leidinggevende, dan kan u(w kind) een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij de bemiddeling van de klacht of het indienen van een klacht.

Een klacht indienen gaat volgens vaste regels.

Binnen Jeugdzorg behandelt een onafhankelijke klachtencommissie alle ingediende klachten volgens het klachtenreglement (66,26 KB)

Deze commissie brengt haar advies uit aan het bestuur van Stek, dat uiteindelijk een beslissing zal nemen over de klacht. h1. Klachtenprocedure (schriftelijk)

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie:
Secretariaat klachtencommissie Zuid-Holland
Postbus 258
3000 AG Rotterdam
t 010-2211999
f 010-2211988

In de klacht moet duidelijk zijn over wie de klacht gaat en wat precies is gebeurd en wanneer. In principe moet een klacht binnen een jaar na een gebeurtenis zijn ingediend.

Indiener

Cliënten, ouders of opvoeders kunnen een klacht indienen. U kunt bij het indienen van een klacht altijd hulp vragen. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van een klacht. De behandeling van een klacht is gratis.

Toelichting

Binnen 5 dagen ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat de klachtencommissie de klacht heeft ontvangen en of deze in behandeling wordt genomen. Ook degene die u aanklaagt, wordt op de hoogte gebracht. Als de klacht in behandeling wordt genomen, krijgt u de mogelijkheid om uw klacht binnen twee weken mondeling of schriftelijk toe te lichten aan de klachtencommissie.

Afwijzing

Soms wordt een klacht niet in behandeling genomen. Bijvoorbeeld omdat de gebeurtenis waar je klacht over gaat al meer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden of dat de klacht al wordt behandeld door een andere instantie die daartoe gerechtigd is. De leden van de klachtencommissie beslissen of een klacht terecht is en leggen uit waarom ze de klacht niet in behandeling nemen.

Afhandeling

Binnen 6 weken nadat de klachtencommissie een klacht heeft ontvangen, volgt een uitspraak. Schriftelijk laat de commissie weten of zij uw klacht terecht vindt en wat gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Deze brief wordt ook gestuurd aan de tegenpartij en aan de directie.

Binnen 4 weken na de uitspraak ontvangt u een reactie van de directie van Stek. Daarin staat onder meer of zij het met de uitspraak van de klachtencommissie eens is, of en welke maatregelen genomen worden en hoe de klacht precies afgehandeld wordt.

» ICT-ondersteuning © Stek jeugdhulp 2018 | Created by Rotterdams Collectief | disclaimer